Regulamin sklepu internetowego borczyk.pl

Sklep internetowy pod adresem www.borczyk.pl/sklep/ stanowi platformę prowadzoną przez przedsiębiorstwo ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą w Katowicach, ul. Czajek 5, 40-533 Katowice, Polska. Dane kontaktowe: telefon: 32 203 74 25. Podmiot ten jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000190971, posiadający NIP: 6342303362 oraz numer REGON: 276282786.

1. Definicje

 • Aktywacja uprawnień – proces uzyskania przez Klienta uprawnień do korzystania z Usług lub Pakietu Usług nabytych w Sklepie Internetowym.
 • Beneficjent – osoba fizyczna wskazana przez Klienta w uwagach do Zamówienia, na rzecz której Klinika Borczyk świadczyć ma zakupioną Usługę lub Pakiet Usług.
 • Cena – kwota wszystkich zakupionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Usług i/lub Pakietów Usług.
 • Infolinia – dostępna pod numerem telefonu 32 203 74 25, służąca wsparciem w procesie zakupowym i udzielaniem informacji o Usługach i Pakietach Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
 • Karta Produktu – szczegółowy opis Usługi lub Pakietu Usług dostępny w Sklepie Internetowym.
 • Klient – osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu Internetowego i dokonująca zakupów na własny rachunek.
 • Klinika Borczyk – przedsiębiorstwo ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą w Katowicach, ul. Czajek 5, 40-533 Katowice, Polska, z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000190971, posiadające NIP: 6342303362.
 • Konto klienta – miejsce udostępnione na serwerze, utworzone w wyniku rejestracji Klienta, pozwalające na dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, zabezpieczone unikalnym loginem i hasłem.
 • Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca przeglądanie i modyfikację wybranych Usług lub Pakietów Usług do zakupu oraz wprowadzanie danych zamówienia.
 • Pakiet Usług – zestaw Usług dostępnych w Sklepie Internetowym dla Klienta, stanowiący jedność i możliwy do wykorzystania w określonym czasie, miejscu i za określoną cenę.
 • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot współpracujący z Sklepem Internetowym przy przetwarzaniu płatności (PayU).
 • Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail od Sklepu Internetowego wysłana na adres podany przez Klienta, potwierdzająca gotowość do zrealizowania zamówionej Usługi lub Pakietu Usług.
 • Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego www.borczyk.pl.
 • Sklep Internetowy – platforma e-commerce prowadzona przez Klinikę Borczyk, dostępna pod adresem www.borczyk.pl/sklep/.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta w wyniku zakupu dokonanego przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 • Usługa – świadczenie, szczegółowo opisane w Karcie Produktu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta nabycia Usługi lub Pakietu Usług w Sklepie Internetowym, wyrażone poprzez dodanie Usługi lub Pakietu Usług do Koszyka i przejście do kolejnego etapu – „zamawiam i płacę”.
 • Voucher – dokument elektroniczny, który po okazaniu upoważnia Klienta lub Beneficjenta do realizacji Usługi lub Pakietu Usług.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy regulamin określa:

 • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
 • warunki składania Zamówień na Usługi i Pakiety Usług oferowane przez Klinikę Borczyk,
 • zasady płatności za nabycie Usług lub Pakietów Usług w Sklepie Internetowym,
 • prawa Klienta do odstąpienia od umowy na zakup Usług lub Pakietów Usług.

2.2 Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu, wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Rejestracja konta w Sklepie, aktywne konto e-mail oraz telefon są niezbędne do składania Zamówień.

2.3 Sprzedaż w Sklepie Internetowym prowadzona jest wyłącznie na rzecz konsumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.4 Klient, dokonując zakupów w Sklepie Internetowym, potwierdza pełną zdolność do czynności prawnych.

2.5 Złożenie Zamówienia wymaga wypełnienia formularza na stronie Sklepu Internetowego i podania danych określonych w ust. 4.3 Regulaminu. Zamówienie staje się skuteczne po prawidłowym uzupełnieniu danych, a Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji.

2.6 Rozliczenia transakcji nabycia Usług lub Pakietów Usług przeprowadzane są zgodnie z informacjami dostępnymi w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem systemów płatniczych wskazanych w ust. 6.3.

2.7 Zamówienie uznaje się za niezłożone, jeżeli w ciągu 7 dni od wypełnienia formularza nie wpłynie opłata za Usługę lub Pakiet Usług.

2.8 Klinika Borczyk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku:

 • podania przez Klienta nieprawdziwych danych,
 • braku możliwości skontaktowania się z Klientem pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail,
 • podejrzenia nieprawidłowości, przestępstwa lub jakiegokolwiek naruszenia prawa związanego z zamówieniem.

2.9 W przypadku wątpliwości lub nieprawidłowości Klinika Borczyk może poprosić o dodatkowe informacje przed realizacją zamówienia.

3. Informacje o usługach i pakietach usług

3.1 Informacje o Usługach i Pakietach Usług stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

3.2 Szczegółowy opis oraz warunki korzystania z Usługi lub Pakietu Usług znajdują się w Karcie Produktu.

3.3 Ceny Usług lub Pakietów Usług podawane w Sklepie Internetowym są wyrażone w polskich złotych (PLN). Całkowity koszt zamówienia widoczny jest w Koszyku przed finalizacją zamówienia. Podane ceny są cenami brutto.

3.4 Klinika Borczyk zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu Usług i Pakietów Usług w Sklepie Internetowym. Informacje o zmianach w cenach oraz asortymencie Usług i Pakietów Usług są publikowane na stronie Sklepu Internetowego.

4. Warunki składania i realizacja zamówień

4.1 Klient może składać Zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa oraz przerw technicznych.

4.2 Klinika Borczyk nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego i błędy oprogramowania Klienta podczas transakcji w Sklepie Internetowym.

4.3 Złożenie Zamówienia obejmuje wybór Usługi lub Pakietu Usług będących przedmiotem zamówienia oraz postępowanie zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji. Aby złożyć zamówienie, Klient musi:

 • zalogować się do konta,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres mailowy,
 • w przypadku konieczności otrzymania faktury, wprowadzić dane do faktury, jeśli różnią się od danych wskazanych przez Klienta w formularzu zamówienia,
 • wybrać formę płatności,
 • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

4.4 Zamówienia dostępne są wyłącznie na terenie Polski.

4.5 Zamówienie uznaje się za skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo skonfigurował Usługę lub Pakiet Usług zgodnie z Kartą Produktu i dokonał pełnej płatności.

4.6 Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych w formularzu Zamówienia.

4.7 W przypadku niemożliwości realizacji, Klinika Borczyk może wstrzymać się od jego wykonania, a w razie uzasadnionych wątpliwości może anulować Zamówienie. W przypadku rozwiązania umowy przez Klinikę Borczyk lub jej nieważności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Klient otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty, co jest równoznaczne z oświadczeniem Kliniki Borczyk o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od skutków złożenia Potwierdzenia Zakupu.

5. Rejestracja konta

5.1 Aby utworzyć Konto Klienta, Klient musi dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

5.2 Rejestracja jest wymagana do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

5.3 W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy, wybierając odpowiednią funkcję znajdującą się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

5.4 Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym do dokonania Rejestracji.

5.5 Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie na podany adres e-mail potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. W tym momencie zawierana jest umowa o dostarczenie usługi Konto Klienta, a Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta i możliwość dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

6. Płatności, zawarcie umowy i realizacja zamówienia

6.1 Pełna kwota Zamówienia jest widoczna w podsumowaniu przed finalizacją zamówienia. Cena obejmuje wszystkie zakupione Usługi i Pakiety Usług.

6.2 Płatności za Zamówienie mogą być dokonywane za pośrednictwem wskazanych systemów płatniczych.

6.3 Dostępne formy płatności obejmują:

 • Tradycyjny przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy.
 • Elektroniczny system płatności (PayU).

6.4 W przypadku przelewu tradycyjnego wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy Kliniki Borczyk: 82 1020 2313 0000 3102 0023 7859 (PKO BP), ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Czajek 5, 40-533 Katowice. W tytule należy podać numer zamówienia.

6.5 Płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności umożliwia korzystanie z karty kredytowej lub szybkiego przelewu.

6.6 Data zawarcia umowy to data otrzymania Potwierdzenia Zakupu przez Klienta.

6.7 Aktywacja uprawnień do Usługi lub Pakietu Usług następuje po zakupie Usługi lub Pakietu Usług oraz otrzymaniu płatności przez Klinikę Borczyk, a termin przystąpienia do realizacji Usługi lub Pakietu Usług jest określony w Karcie Produktu.

6.8 Sposób wykonania Usługi lub Pakietu Usług, ich zakres i ewentualna gwarancja są opisane w Karcie Produktu.

6.9 Termin ważności zakupionej Usługi lub Pakietu Usług wynosi 3 miesiące od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku Vouchera przedpłaconego termin ważności wynosi 12 miesięcy od momentu otrzymania Vouchera drogą e-mailową.

6.10 Voucher zostaje dostarczony w formie cyfrowej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Voucher w formie fizycznej może zostać wysłany na podany w formularzu zamówienia adres, bądź Klient może odebrać go osobiście, po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu chęci otrzymania vouchera na adres sklep@borczyk.pl. Voucher dostępny będzie w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych.

6.11 W przypadku zakupu Vouchera okolicznościowego lub przedpłaconego, Klient ma obowiązek podać w uwagach do Zamówienia imię i nazwisko Beneficjenta lub zgłosić Beneficjenta po dokonaniu zakupu vouchera e-mailowo na adres sklep@borczyk.pl.

6.12 W celu realizacji zakupionej usługi, pakietu usług lub voucherów należy skontaktować się z recepcją kliniki pod numerem telefonu 32 203 74 25 i ustalić termin wizyty.

7. Odstąpienie od umowy

7.1 Klient może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, wysyłając e-mail na adres: sklep@borczyk.pl – wtedy Klient zostaje usunięty z Bazy Klientów, a voucher staje się nieaktywny.

7.2 Zwrotowi podlegają Usługa / Pakiet usług / Voucher, które nie zostały zrealizowane przez Klienta lub Beneficjenta.

7.3 Klinika Borczyk zobowiązuje się do zwrotu ceny zakupu w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności.

7.4 Zwrot środków nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Klienta.

8. Dane osobowe

8.1 Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przechowywane i przetwarzane przez ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Katowicach, ul. Czajek 5A, 40-533 Katowice (administrator danych).

8.2 Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonywania zakupów i korzystania z Usług. Dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umów. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna w zakładce Polityka Prywatności.

8.3 Klient oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe.

8.4 Klient nie może umieszczać danych Beneficjentów (w tym imię i nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu lub adres e-mail) bez ich zgody.

9. Reklamacje

9.1 Reklamacje zgłoszone przez Klienta / Beneficjenta rozpatrywane są indywidulanie po realizacji procedur stomatologicznych wynikających z zakupionej Usługi, Pakietu usług oraz Voucherów. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

9.2 Aby złożyć reklamację należy skontaktować się z Kliniką Borczyk telefonicznie pod numerem 32 203 74 25.

9.3 Klinika Borczyk zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zakupionej Usługi lub Pakietu Usług na rzecz Klienta lub Beneficjenta gdy ich wykonanie jest niewskazane ze względów medycznych, a co stwierdzone zostanie podczas konsultacji przed wykonaniem Usługi lub Pakietu Usług. 

9.4 W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od Kliniki Borczyk, może ona zaoferować alternatywną Usługę lub Pakiet Usług o tej samej wartości.

9.5 Klient nie ma prawa do domagania się zwrotu ceny z powodu niemożności wykonania Usługi lub Pakietu Usług z powodu okoliczności niezależnych od Kliniki Borczyk.

9.6 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Nabyte Usługi lub Pakiety Usług, a których nabycie potwierdza Voucher nie mogą być odsprzedawane ani użyczane osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy.

10.2 Nabyte Usługi i Pakiety Usług nie podlegają zamianie na inne, poza przypadkiem o którym mowa w punkcie 9.2 Regulaminu.

10.3 Nabyte Usługi i/lub Pakiety Usług nie zastępują innych świadczeń.

10.4 Zmiana Regulaminu jest publikowana na stronie www.borczyk.pl/regulamin/ i nie wpływa na umowy zawarte przed zmianą.

10.5 Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.07.2024 r.