Uśmiech wygrywa

Regulamin konkursu

§1 Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursu „Uśmiech wygrywa” („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „Uśmiech wygrywa” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Klinika Borczyk z siedzibą w Katowicach, ul. Czajek 5a. („Organizator”).
 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, w tym wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
 4. Udział w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie, jest dobrowolny.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
 6. Konkurs w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1) Uczestniku – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, dysponującą pełną zdolnością do czynności prawnych, posiadającą aktywny profil na portalu www.facebook.com, oraz spełniającą pozostałe warunki określone w § 2.
  2) Stronie https://www.facebook.com/KlinikaBorczyk należy przez to rozumieć stronę marki https://www.facebook.com/KlinikaBorczyk (profil) na portalu społecznościowym Facebook.
  3) Wpisie konkursowym – należy przez to rozumieć komentarz do postu na stronie https://www.facebook.com/KlinikaBorczyk informującym o Konkursie i wskazującym zadanie Konkursowe. Wpis konkursowy zawiera zadanie konkursowe.
  4) Komentarzu – należy przez to rozumieć komentarz dodany przez Uczestnika, za pomocą natywnej funkcji komentarzy portalu Facebook.
  5) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć opublikowanie zdjęcia i komentarza pod wpisem konkursowym na profilu marki https://www.facebook.com/KlinikaBorczyk

§2 Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 9.05.2022 (od momentu jego ogłoszenia) do dnia 23.05.2022 do godziny 20:00.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, przedstawiciele Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby najbliższe ww. osobom oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na portalu www.facebook.com („Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
  1) osoby, która bierze udział w Konkursie, posługując się kilkoma Profilami na portalu www.facebook.com;
  2) osoby, która bierze udział w Konkursie, posługując się Profilem na portalu www.facebook.com, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby; osoby, która podała nieprawdziwe dane osobowe lub która podała fikcyjny adres email niezbędny do zarejestrowania odpowiedzi konkursowej;
  3) osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzącej w jego wizerunek.
 6. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z powyższymi postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu ( „Uczestnik”).
 7. Osoba, która przystąpiła do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora na zasadach opisanych w Regulaminie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego bądź późniejszego rozwiązania Konkursu bądź jego nierozstrzygnięcia.

§3 Zasady i przebieg konkursu

 1. Po akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, uczestnik będzie mógł wziąć udział w Konkursie.
 2. Zadanie konkursowe polega na dodaniu przez Uczestnika Komentarza wraz ze zdjęciem pokazującym uśmiech. Komentarz wraz ze zdjęciem Uczestnik powinien umieścić na Profilu https://www.facebook.com/KlinikaBorczyk w komentarzu pod postem konkursowym.
 3. Jeden Uczestnik może przesłać jedno Zgłoszenie.
 4. Każdy Uczestnik ma jednakową szansę na wygraną.
 5. Spośród opublikowanych Zgłoszeń, wygrywa propozycja z największą ilością pozytywnych reakcji (polubienie, serduszko).

§4 Nagrody

 1. Nagrodami dla Zwycięzców jest szczoteczka elektryczna Oral-B Vitality oraz wybielająca pasta do zębów Opalescence.
 2. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi dnia 24.05.2022.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w Konkursie poprzez wiadomość prywatną na portalu www.facebook.com.W odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od Organizatora Konkursu zawiadamiającą zwycięzcę o wygranej, jest on zobowiązany do przesłania Organizatorowi wiadomości zwrotnej wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru kontaktowego w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody. Niewysłanie wiadomości z danymi adresowymi w terminie 7 dni od dnia skontaktowania się z nim Organizatora, skutkuje utratą prawa do Nagrody. Brak powyższych danych będzie oznaczał brak chęci otrzymania Nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
  1) niepodania danych adresowych,
  2) podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych nieodpowiadanie na wiadomości bądź brak kontaktu telefonicznego,
  3) odmowy przyjęcia Nagrody.
 5. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 6. W zakresie przyznanych nagród, Organizator nie ponosi odpowiedzialności: za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.
 7. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora pod adresy wskazane przez zwycięzców w ciągu 30 dni roboczych, licząc od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Zwycięzcy otrzymują również dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 10% wartości Nagrody, która zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osoby fizycznej i odprowadzona przez Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509).

§5 Zastrzeżenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.
 2. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników za pośrednictwem aplikacji Konkursowej jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis www.facebook.com.
 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com.Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Serwis Facebook nie ponosi wobec Uczestników jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z Konkursem.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie www.facebook.com.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji bieżących wyników konkursu wraz z danymi uczestników na fanpage’u marki „Klinika Borczyk”.

§6 Prawa autorskie

 1. Publikując Zdjęcie/Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem i nie narusza on w żaden sposób praw osób trzecich, w tym praw do wizerunku Uczestnika Konkursu lub osób trzecich, a także nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych oraz ewentualnie, że uzyskał wszelkie prawa od osób przedstawionych na zdjęciu do wykorzystania ich wizerunków. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności naruszać prawa osób trzecich, nawoływać do przemocy, nietolerancji zawierać wulgaryzmów, zawierać treści reklamowych podmiotów trzecich.
 2. Z chwilą dokonania przez Uczestnika Zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęć tj. utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), oraz prawa pokrewne związane ze zdjęciami, w tym możliwość nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą. Przejście praw autorskich do zdjęć następuje wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczenia w czasie, w szczególności Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie Zadania Konkursowego na stronie „https://www.facebook.com/KlinikaBorczyk”
 3. W związku z przeniesieniem praw majątkowych Uczestnikom poza uprawnieniem do uzyskania Nagrody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia od Organizatora względem osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

§7 Dane osobowe

Organizator zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), wskazuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Borczyk.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji
  i przeprowadzenia Konkursu, ewentualnie do doręczenia Nagrody w ramach Konkursu lub rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
 3. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania Pani/Pana uprzedniej pisemnej zgody, za wyjątkiem przewoźników użytych do dostarczenia Uczestnikom Nagrody;
 4. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym ewentualnego doręczenia Pani/Panu Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji w ramach Konkursu tj. przez okres 3 lat i 1 roku licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym zakończy się Konkurs, co odpowiada ogólnemu terminowi z art. 442(1) Kodeksu cywilnego. Dodatkowy termin roczny przewidziany jest na wypadek ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika w ostatniej chwili lub w razie problemów z doręczeniem takiego żądania do Organizatora. Liczenie od końca roku służy określeniu jednolitej daty usunięcia danych osobowych Uczestników;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez RIG narusza przepisy RODO;
 8. w celu realizacji praw Uczestnika wskazanych w pkt 6 powyżej powinien zwrócić się z zapytaniem na adres e-mail Administratora: katarzyna.knapowska@borczyk.pl
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a zarazem niezbędne do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, ewentualnie do doręczenia Nagrody w ramach konkursu lub rozpatrzenia reklamacji;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
 11. Administrator niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2) powyżej zwróci lub wedle Pani/Pana woli – usunie wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że odpowiednie przepisy nakazują przechowywanie danych osobowych.

§8 Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – konkurs „Uśmiech wygrywa”.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego).

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.05.2022.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
32 203 74 25

Chcesz wiedzieć więcej?
Wypełnij formularz kontaktowy

Zadzwoń Napisz